ประกาศปฐมนิเทศและทำสัญญาจ้างผู้เข้าร่วมดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (U2T for BCG) รอบที่ 3

ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างงานภาคประชาชนและบัณฑิตจบใหม่ ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) รอบที่ 3 นัดทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

การทำสัญญาจ้าง โดยในวันปฐมนิเทศและทำสัญญาต้องนำหลักฐานประกอบดังนี้

ประชาชน

1) บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด
2) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
3) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ (ขนาด 1 นิ้ว) จำนวน 2 ใบ
4) สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของตนเอง (ธนาคารกรุงไทย) จำนวน 2 ใบ
5) อากรแสตมป์ (สัญญาชุด 1 ติด 27 บาท ชุด 2 ติด 5 บาท) จำนวน 32 บาท

บัณฑิตจบใหม่

1) บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด
2) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
3) สำเนาปริญญาบัตร /สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ /สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน /สำเนาหลักฐานแสดงผลการเรียนจำนวน 2 ชุด
4) สำเนาใบรายงานผลการเรียนรายวิชา (Transcript) จำนวน 2 ใบ
5) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ (ขนาด 1 นิ้ว) จำนวน 2 ใบ
6) สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของตนเอง (ธนาคารกรุงไทย) จำนวน 2 ใบ
7) อากรแสตมป์ (สัญญาชุด 1 ติด 45 บาท ชุด 2 ติด 5 บาท) จำนวน 50 บาท

แชร์