ประกาศ จำนวนบุคคลที่ต้องการรับสมัครฯ รอบที่ 3 (เพิ่มเติม)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ เรื่อง จำนวนบุคคลที่ต้องการรับสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อจ้างเหมาบริหาร โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (U2T For BCG) รอบที่ 3 (เพิ่มเติม)

แชร์