ข่าวสาร
ประกาศปฐมนิเทศทำสัญญาเพื่อจ้างเหมาบริการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดโดยเศรษฐกิจ BCGNew!!

Read more
ข่าวสาร
ประกาศทำสัญญาจ้างงาน รอบที่ 1New!!

ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างงานภาคประชาชนและบัณฑิตจ […]

Read more
ข่าวสาร
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2 เพื่อเข้าร่วมโครงการ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (U2T for BCG)New!!

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์โครงการ U2T for BCG 101 […]

Read more
ข่าวสาร
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทำสัญญาจ้างเพื่อร่วมดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก (U2T for BCG) ครั้งที่ 1New!!

Read more
ข่าวสาร
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้รับจ้างภาคประชาชนและบัณฑิตจบใหม่ ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 101 ตำบลNew!!

Read more
ข่าวสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้ดำเนินการประชุมชี้้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ U2T for BCG 101 ตำบลNew!!

24 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัต […]

Read more